Bericht:

10:51 02-01-2020
Fedde Breeuwsma
We ha in nije webside. www.frysketsjinsten.nl dit yn de mande mei it wurkferbân Hegebeitum
13:41 07-01-2016
E. van Sytzama
De side is moai up-to-date.
It gasteboek wurdt noch net omraak brûkt.
Minsken lit ekris wat fan jim hearre!
13:06 09-01-2011
Corry Rozendal
Eelke, tige tank! It sjocht der sa moai út!
Corry
22:24 08-01-2011
Sytse
Jim hawwe mar wer in útnoegjend preekroaster foar 2011. Tsjinsten om nei út te sjen!
10:09 05-01-2011
T.A. Broersma
Ha jim ek in preekroaster foar 2011?
22:02 09-01-2010
W.Master
Jim binne wer moai 'up-to-date'
17:22 14-05-2008
Frits Owerdijk
fijne side, no.
16:18 07-03-2008
Piter Goodyk
No no, in kreaze side.
Noch al wat restich yn t gasteboek
22:02 06-11-2007
Eelke
Sûnt novimber 2007 is dizze hiemside operasjoneel. Lokwinske!
19:37 15-05-2006
Eelke Goodyk
It begjin is der. It liket hiel goed. Dit kin in prachtige side wurde. arjen BEDANKT!!!
 
Ad